नेपा:या बुद्धधर्म बज्रयान व महायानया  बहाःबही

काठमाडौँभक्तपुरललितपुरथिमि

यँदेया झिंच्यागु बहा: या नां धल:-

थ:नेपुईया बिहार:- 
१.मैत्रीपुर   महाविहार--क्वा:बहा:--थँहिति
२.रत्नाकेतु  महाविहार--झ्वा:बहा:--त्य:र
३.हेनाकर महाविहार--ध्वाखाबहा:--त्यःर
४.हेमवर्ण महाविहार--गंबहा:--नःघः

दथुपुईया बिहार:-
५.सुरतश्री महाविहार             तछेबहा: असं
६.कनकचैत्य महाविहार        जनबहा: केलत्वा
७.केशचंद्रकृत पारावर्त महाविहार-इतुंबहा:   किलाघ:
८.मुलश्री महाविहार              मूबहाः वतु
९.मन्त्रशिद्धि महाविहार         सलबबहा: गुचात्वा:
१०.रत्नकीर्ति महाविहार        मखंबहा: मखं
११.राजकीर्ति महाविहार        तेबहा: तेबहा:
लाय्कूपुईया बिहार:-
१२.श्रीखण्डतरुमूल महाविहार सिखंमूबहा:   बसन्तपू

क्वथुपुईया विहार:-
१३.ब्रम्हचक्र महाविहार ओमबहा: ओमबहा:
१४.वज्रशील महाविहार       इकुबहा: यँगा:
१५.मणिसंघ महाविहार मिखाबहा: मंजेश्वरी
१६.किर्तीपुण्य बज्रधातुचैत्य महाविहार-लगंबहा:  लगं
१७.मणिसिंह महाविहार (जपातुं)-मुसुंबहा: ब्रमूत्वा:
१८.मणिसिंह महाविहार (पिनेया)-मुसुंबहा: ब्रमूत्वा:
 
 
यँदेया झिंच्यागु बहीया नां धल:
 
स्वयम्भू सम्ह्यांगु महाविहार स्वयम्भु यँ 
१. विक्रमशील महाविहार(केन्द्र)-थबही ठमेल 
२. रत्नकीर्ति महाविहार मखंबही मखंगल्ली  
 ३. इतंलखुपारावर्त महाविहार-अतलखु:बही  यतखा
४. इतंलखुपारावर्त महाविहार-महांका:बही    यतखा
५. मुक्तिपुर महाविहार मुकुंबही यतखा
६.शाक्यकेतु महाविहार मरुबही मरुहिटी 
७. उद्दतकीर्ति खोइतानक महाविहार-न:बही यँगा: 
८. षड्क्षरी महाविहार दुगंबही न्युरोड 
९. षड्क्षरी महाविहार कोथु दुगंबही न्युरोड 
१०.गगनसंगम  महाविहार गणबही गणबह:
११.कीर्तिपुण्य महाविहार न्हायकंबही लगं
१२.कीर्तिपुण्य महाविहार च्वाकंबहि लगं
१३. नदीसंगम  महाविहार खुसिबही टंकेश्वर 
१४.ज्योतिकिर्ति महाविहार स्वयम्भूबही स्वयम्भू 
१५.उदयनीलगिरी महाविहार बिलासबही बिजयेश्वरी
१६. समाधिमण्डप महाविहार थथुबही चाबही
१७. गगनगञ्ज महाविहार कोथुबही चाबही
१८. श्रमिक महाविहार (अलग्ग )-लाय्कुबही हनुमानध्वाखा 
 

 

ख्वप (भक्तपुर) देया मू बिहारया नां धल:
१.लोकेश्वर महाविहार           लस्कद्यो:या बही,  इताछें
२. ज्येष्ठबर्ण महाविहार         निबहाः,    वंशगोपाल
३. अखण्डशील महाविहार      अखंबहाः नासमना
४. लुम्बवर्ण महाविहार           लुंबहाः, सुकुलध्वाखा
५. मंङ्गल द्वीप महाविहार    झौरबहाः गोल्मढी
६. इन्द्रवर्त महाविहार            इनाचोबहा:, इनाचो
७. धर्मउत्तर महाविहार         मुनिबहाः,इनाचो
८. आदिपद्म महाविहार           तुंबहाः,  सूर्यमढी
९.विश्व महाविहार                बिकुबहाः, क्वाठण्डौ
१०. प्रसन्नशील महाविहार     पशुबहाः, क्वाठण्डौ
११. दीपंकर (आदिबुद्ध) महाविहार          ध:ननिबहाः क्वाठण्डौ
१२. मन्जुवर्ण महाविहार        वाम्बहा:, क्वाठण्डौ
१३.यङ्गलबर्ण महाविहार      यांबहा:, क्वाठण्डौ
१४. ज्येष्ठबर्ण महाविहार       कमबहाः इनाचो
१५. चतुब्रम्ह महाविहार         तधिछेंबहाः,लाय्कु
१६. ज्येष्ठबर्ण महाविहार      तंचाक्वनेबहाः, तंचाक्वने
१७.जयकीर्ति महाविहार        तथुबहाः न:पुखू
१८. शुक्रवर्ण महाविहार         कुटुबहा:,भर्वाचो
 
 

यल (ललितपुर) देया मू बिहारया धल: 
१. हिरण्यबर्ण महाविहार क्वाबहा: क्वालखु
२. गुणलक्ष्मी महाविहार धुम्बहा: कोबहा:
३.  बज्रकीर्ति महाविहार ओम्बहा: ओलाखु 
४. ज्योति  महाविहार ज्योबहा: ओलाखु
५. बालधर गुप्त महाविहार यचुबहा: यचुत्वा:
६. जय मनोहर बर्मा महाविहार सुबहा: सुबही
७. मयूर महाविहार भिंछेबहा: भिंछेबही
८. श्री रुद्रबर्ण महाविहार उकुबहा: उकुबहा:
९. दिवाकरबर्मा संस्कारित महाविहार गुजिबहा: चालाछे 
१०. चक्रबर्ण महाविहार चुकबहा: तंग:
११. श्रीदत्तनाम महाविहार दौबहा: दौबहा:
१२. यशोधर  महाविहार बूबहा: बूबहा:
१३. रत्नाकर महाविहार ह:बहा: ह:बहा:
१४. श्रीवच्छ  महाविहार सिबहा: सिबहा:
१५. धर्मकीर्ति महाविहार त:बहा: तंग:
१६. ज्येष्ठवर्ण महाविहार तंग:बहा: तंग:
१७. पद्दमकाष्ठगिरि महाविहार क्यपुबहा: क्यपु
१८. श्री असनालोकेश्वर महाविहार चोबहा: चोबहा:
 
 
 
यल (ललितपुर) देया मू वहीया नां धल:-
१. राजश्री महाविहार इबा                    बही चाकबहा:
२. ज्येष्ठवर्ण महाविहार ज्याबा बही चाकबहा:
३. कामूकनाम  महाविहार ख्वाय् बही नबहा:
४. कामूकनाम  महाविहार                   ख्वाय बही (चिधन्गु), नबही
५. प्रथमशील  महाविहार त:धं गुइत बही, गुइत
६. बसुच्चशील महाविहार चिधं गुइत बही, गुइत
७.गुस्तल महाविहार गुइत बही गुइत
८.स्थबिरपात्र महाविहार थपा बही थपा
९.इतिराज महाविहार इला बही नुग:
१०. लोककिर्ति महाविहार नक बही न:बही
११.यम्पी नाम महाविहार यम्पी बही इबही
१२.नापि यन्ता विहार यम्पी बही इबही
१३.नापिचन्द्र महाविहार दुन्तु बही इखाछें
१४.गोपिचन्द्र महाविहार पिन्तु बही इखाछें
१५.ललितवर्ण महाविहार   कोन्ति बही, कोन्ति
१६.ललितवर्ण महाविहार   बोन्ति बही,     कोन्ति
१७.सप्तपुरी महाविहार  चिकं बही,      च्यास:
१८.मणिमण्डप महाविहार    धौगा: बही,     पतको
१९.लोककिर्ति महाविहार  किनु बही,       इटी
२०.शरश्चन्द्र महाविहार  न्हाय्कं बही,   न्हाय्कंबही
२१.अक्षेश्वर महाविहार  पूच्व बही (च्वय्),पूच्व:
२२.रक्षेश्वर महाविहार   पूच्व बही (क्वय्),पूच्व:
२३.धर्मकिर्ति महाविहार वंबही ,ओलाखु
 
 

मध्यपुर (थिमि) देया मू बिहारया नां धल:-
१.हेमवर्ण महाविहार                          त:बहाः ,         मरुत्वा:
२. गुणकिर्ति महाविहार                      दिगुबहाः ,      दिगुत्वा:
क. गुणवाक्यवर्ण महाविहार                वाकुबहाः,       चपा:च्व
ख. हेरसुबर्ण महाविहार                       न्हुबहाः,         चपा:च्व
ग. जेतवन महाविहार                         दथुबहाः,        कसुमातुंथि
घ. पाटी महाविहार                            पाटीबहा:,       पा:च्व
३. हेर निलवर्ण महाविहार                   याचींबहाः,      कुटीचिभा:
४. पूर्वस्थित महाविहार                      जिस्वांबहाः,    गार्चा
५. नवचैत्य महाविहार                       गुंग:चिबहा:,    पाःच्व
 
 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________________________________________________________
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/jheeguinformo/public_html/modules/mod_news_pro_gk4/helper.php on line 553

    

संरक्षक
नाम:
फोन:

संयोजक 
नाम:
फोन:

संयोजक
नाम:
फोन:

सम्पादक
नाम:
फोन:

१. अमात्य २.भडेल ३. देवज्ञ ४. द्वा ५. जोन्छे ६.खोंजु ७.मानन्धर ८.नकर्मी ९.प्रधान १०.राजोपाध्याय११.शिल्पकार १२.थकूलवाट १३.अवाले,अवाल१४.भजु १५. दलि १६. फैजु १७. जोशी १८.खोेसिं १९.मास्के २०.नापित २१.प्रधाना्ड २२.शर्मा २३.शिवाचार्य २४.थान्जु २५. बदगामी २६. भौमिखा २७.डंगोल २८.गाइजु २९. जुवाल ३०.कोजु ३१.माथेमा ३२.नेमकुल ३३.प्रजापति ३४.राजथला ३५.सुवाल ३६. तुुइतुइ ३७ .बैदार ३८.भोछिभोय३९. देउला ४०.गोंगल ४१. कक्षपति ४२.ख्वाउजु ४३.मूल ४४.न्याछ्यो ४५.पुजारी ४६. रामुदामु ४७. सिंह,सिं ४८.तुलाधर ४९ .बैद्य ५०.भुजु ५१.धाख्वा ५२. र्खाली ५३. कंसाकार ५४.लाभाजु ५५.मुलेपति ५६.न्याइच्याई ५७.पुतवार ५८.रंजितकार ५९.स्थापित ६०.उदास ६१ .बजिमय ६२.बिजूक्छे ६३.धौबन्जा ६४.गोसाई ६५.कारञ्जित ६६.लाकौल ६७.मुल्मी ६८.वन्त ६९.रघुवंशी ७०.राया ७१.श्रेष्ठ ७२.गजनथछें ७३. बज्राचार्य ७४ .बुद्धाचार्य ७५. धौभडेल ७६.गोसली ७७.कर्माचार्य ७८. लाखे ७९.मुनाकर्मी ८०.पाछै ८१.रजक ८२.साहूखल ८३. तमी ८४.उलक ८५ .बलामी ८६. ब्यांजु ८७. धौजल्य ८८.गुरुवाचार्य८९.कसजु ९०.लिगल ९१.मुनंनकर्मी ९२.पहरी ९३.राजवंशी ९४.शैजु ९५.तमोट ९६ .बनेपाली ९७. चक्रधर ९८. धवा ९९. ग्वंग १००. कायस्थ१०१.मधिकर्मी १०२.मुनिकार १०३.पलाञ्चोके१०४.राजभण्डारी१०५.साखः १०६.ताम्राकार १०७ .बनिया १०८. चाकुबजी१०९.ध्वंजु ११०. हाच्छेथु १११. खड्गी ११२.महर्जन ११३.मुस्याचु ११४.पालिखे ११५.राचल ११६.शाही ११७.तण्डुकार ११८.बासुकला ११९. चित्रकार१२०. दिपकार१२१. हाडा १२२ .खें १२३.मालाकार,माली१२४.नायजु १२५.पात्रवंश १२६.राजकर्णिकार१२७.शाक्य १२८.तौजल्य १२९. बाती १३०. चुके १३१. दुवाल १३२. हेंजु १३३. खिचाजु १३४.मल्ल १३५.नगरकोटी १३६.पिया १३७.राजलवट १३८.शिख्राकार १३९.थैव