नेवाः संस्कृतिया छुं विशेषता:-
                   

               नेवाः संस्कृतिया विशेषताया छुं खं उलेगु नं पाय्छि हे जुयि | साधारणत: नेवाः जातिया दुने कला वो शिपया विशेषता :-इहि, बाह्रा, लाखा, पाचुके, बिधवा विबाह, भमचा का:वने बलय् भा:त जुइम्ह वने म्वा:गु , ज्याथ जंको, सिबले गोंनं उइगु आदि सामाजिक विशेषता; नखः चखः जात्रा आदिया विशेषता; अथेहे पूजाय् नं मोहनी सिन्हः कोखा समय् खेंसगं वो पन्चमकारया तान्त्रिक विशेषता वो सांस्कृतिक तजिलजिया विशेषता दु | अथेहे विभिन्न कर्मया ज्याय् पुरोहित बर्ग म्वायेक थ:गु जतया थकालिँ वा थाकलिनकिन हे यायेगु विशेषता आदि नं दु | थुकी अझ महत्वपूर्ण विशेषता दनि | थुगुविशेषताया खंत छुं थथे खः :-

१. समतामुलक समाजया संस्कृति:-
२. भौतिक भावना वो आध्यात्मिक भावनाया समन्वय:-
३. धार्मिक वो जातीय सदभावना:-
४.सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता:-

१. समतामुलक समाजया संस्कृति:-

                       नेवाःसंस्कृतिया दुने खासयाना: सगं बियेगु , म्हपूजा आदि यायेगु , जन्मन्हि यायेगु आदि ज्याय् छेंया थकालि नकिंया प्रमुख ल्हा: दुगुलिं नेवाःत मातृ प्रधान समाजया मनूत ख:ला धयाथें खने दु | तर वास्तवय् नेवाःतय यक्व साँस्कृतिक ज्याय् थकालि नायकं हे याइगु ख: | मोहनी पूजा , देगुपूजा , कयतापूजा , विवाह लगायत गुथि सुथि आदिया ज्याय् नं थकालि नाय:या हे महत्व दु | अझ गुथी मिसायात थकालि यायि नं मखु | उकिं नेवाः समाजय् गनं पितृ गनं मातृ सत्ता खनेदु | अथेहे सिबलय् मितयिम्ह काय , न्हय्न्हूमा तयिम्ह म्ह्याय् ख: | अझ उकी नं बौयात त:धिम्ह कायं मांयात चिधिम्ह कायं मितयिगु अले बौयात त:धिम्ह म्ह्याचं  मांयात चिधिम्ह म्ह्याचं न्ह्यन्हुमा तयिगुलिं बौ व मांया जक मखु कायपिं वो म्ह्याय्पिंयात नं महत्व बियात:गु दु | अथेहे कय्तापूजाय् सँ फयेकेत निनि वो ज्वनेत पाजुया ज्या बियात:गु दु | अथेहे काय्यात सम्पति म्ह्याययात कोस: बी मा: | थजो:थजो:गु खँकथं नेवाः जातिया समाजय् मिजं वो मिसा निम्हंयात थ:थ:गु सत्ता बिया त:गुलिं नेवाःजाति न पितृ प्रधान ख: न मातृ प्रधान ख: बरु थ्व मिजं वो मिसा निम्हयात नं थ:थ:गु ज्याय् महत्व बियात:गु समता उन्मुख समाज ख: |

 

२. भौतिक भावना वो आध्यात्मिक भावनाया समन्वय:-
                   

                  नेवाःतय मोहनी नखः बेलय् स्याक्वत्याक्व धका: द्यो:याथाय् बाहां स्याना: ला नयेगु भौतिक  बिचारया नापं परम प्रकृति  मोहनी द्यो:यात श्रद्धा तयेगु आध्यात्मिक भावना नं खनेदु | अले म्हपूजाय् नं त:सि खोंसि गोय्स्वां आदिद्वारा भौतिक शरीर शुद्ध , बलयुक्त , झ्वा:मजुइगु भिंतुनेगु भौतिक भावनाया नापं खेलुइता: च्याका: आत्मरुपी चेतनयात म्ह्सीकेगु आध्यात्मिक भावना नं दु | थ्वकथं हे समय , खेंसगं आदि पन्चतत्वया प्रतिकं भौतिक भावना ब्वलंकूसा साक्षि स्वरूप सुकुन्दां आत्म चेतनाया ज: उलेगु भावना नं याना च्वंगु दु | थजोगु खँत मे:गु नं यक्व दु गुकिं नेवाः संस्कृति भौतिक भावना वो अध्यात्म भावना निगुलिं समन्वय याना च्वंगु बिशेष संस्कृति ख: धयागु क्यं |

 

३. धार्मिक वो जातीय सदभावना:-
                   

                   धर्मय् नं नेवा:तय् थ:थ:गु सम्प्रदाय दुसां नेवाःतय्  भावना  धर्म निरपेक्ष  जुया: छगू सम्प्रदायं मे:गु  सम्प्रदायया द्यो:यात श्रद्धा तयगु या: | अझ महायानी बौद्ध धर्मय्ला ब्रम्हा , बिष्णु व महेश्वरयात नं दुथ्याका त:गु दु | थुकिं धार्मिक सदभावनाया संस्कृति  नेवाःतय दथुइ ब्वलना च्वंगु ख: | विशेष याना  तन्त्रं नं नेवाः धर्म-संस्कृतिया विकास या:गु दु |  थथेहे नेवाः जातिया दुने छगु जातिया  मनू मे:गु जातयात मा: | छायधा:सा नेवाःतय वर्ण वो जात धयागु हे प्राय: ज्याया आधारे  दयेकात:गु ख: | अले झीत विविन्न  ज्याया आवस्यक जुयेव विविन्न जातया मनू नं आवस्यक जुयि | थुकीं  नं नेवाःतय दथुइ जातीय सदभावनाया संस्कृति ब्वलंका त:गु ख: |

४.सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता:-
                 

                     नेवाः समाजय् संस्कृतिया तःधंगु महत्व दुसां संस्कृति धयागु नं न्ह्याबलें छता हे जुया च्वनी मखु , थ्व सी मदयेक हिला नं वं | न्हापाया गुलिखे सांस्कृतिक खं लोप जुये धुंकल | दनिगु नं पाः  जुया: वनाच्वन | दसुया निम्ति इन्द्राया:या खँ ज्यला वना च्वन थुकी कुमारीया:या खँ न्ह्या: वयाच्वन | माघ महिनाय् खुसी वना: माधव हा:वनेगु संस्कृति न्हानाहे वन धा:सां ज्यू , गंकी  नं तनावन | गंथा: मुग: या खँ बाखं जुया पाः जुया वनाच्वन | थ्वबले मिसातय लैचा  छिगु खने मन्त | नखःचखः वो भिंगु ज्या पतिकं नौनी पाखें लुसिधेना: मिसातय तुती अल: तयेगु चलन पाः जुयावनाच्वन | वरु ल्हा: पचिनय् लुसि लहीगु  , नेल पालिस तयेगु , म्हुतिसी लालि तयेगु आदि जुयावल | अथेहे थारुतय थें ल्हतय् तुती ला: च्वयेगु आर्थात मुलुं किया: आख: वा बुट्टा कुनेगु  चलन मन्त हे धायमाल | गुरु पूजाया संस्कृति नं पाः जुया वनाच्वन | अथेहे म्हपूजा खुनु न्हुदँ हनेगु संस्कृति थाहाँ वयाच्वन | ज्या:पुन्हीया महत्व बुलुया वल स्वाँया पुन्हीया महत्व थाहाँ वल | न्हापा सिथाय् बूथाय् थिमज्यू  , नयेमज्यू , थौंकन्हे सीथाय् च्या त्वंकीगु बूथाय् मिठाइ नकीगु जुयावल | लाखा कायेगु प्रथा नं मदया वल , सयुंक्त परिवारया नेवाःतब्याग: जुयावल | जन्मन्हि , बिशेष याना: निदँ  बुन्हि , बियाछ्व:या ख्वा:  स्व:वने आदि ज्याय् केक तायेगु चलन वल | न्हापा नेवाःतय छेंय् छेंय् धयाथें ऐला: कायेगु थों दयकेगु  चलन दुगु आ: डिस्टिलरिया न्हून्हूगु ऐला: वियर आदि वल | उकिं पो:हायेगु मिदुइगु धयागु शब्द नं तना वनीन | मम:चा नयेगु , चाउचाउ नयेगु , वानि जुयावल | थ्वकथं समयं न्हून्हूगु नसा ,त्वँसा , वस: , तिसा , कासा , बाजं आदि यक्व खँ दुहाँ वयाच्वन गुकिं संस्कृतियात हिलावं यंकीगु ख: | संस्कृति हिलावनिगु वास्तवय् त:गु कारण दुसां मुख्य स्वंगू  खने दु  |

१. पुलांगु खँय् स्वया: न्हूगु खँय् मनूत आकर्षित जुयिगु
२.प्राय: पुलांगु संस्कृति विकृति स्वाना वयिगुलिं थ्व अर्थहीन जुया: वा बाँमलाना: न्ह्नावनीगु 
३.अथेहे सांस्कृतिक ग्रहण वा सांस्कृतिक समावेश नं विशेष खँ ख: |

ताजा अपडेट

भक्तपुर ≫ बोडे | ठिमी

काठमाडौं ≫ जमल

ललितपुर ≫ पाटन

    

संरक्षक
नाम:
फोन:

संयोजक 
नाम:
फोन:

संयोजक
नाम:
फोन:

सम्पादक
नाम:
फोन:

 

 
स्यस्यःसमाज               उदाय समाज ज्यापु समाज मेमेगु समाज      
१.जोशी ११.आचाजु २१.मल्ल ३१.दुगु ४१.फसि ५१.लाभाछा ६१.किसिमाक ७१.जाकिसो १.कसाः १.महर्जन १.बज्राचार्य ११.नकर्मी २१.मधिकर्मी ३१.धौबन्जा
२.पःमा १२.भंडेल २२. कल्हे ३२.वैद्य ४२.डोंफैं ५२.अमात्य ६२.कराङकुरुङ ७२.माथेमा २.ताम्राकार २.डंगोल २.राजकर्णिकार १२.हाडा २२.मुनिकार ३२.भुजु
३.भनि १३.कचिङ २३.भौ ३३.भुजिं ४३.महाभू ५३.टट्टु ६३.खाखिपुच ७३.कायस्थ ३.तुलाधर ३.सुवाल ३.बासुकला १३.शाक्य २३राजवंशी ३३.धाख्वा
४.खोसीं १४.डौंचंख २४. चाकु ३४.मिखुं ४४.वकूला ५४.शैजु ६४.नेपाखाचा ७४.बजिमय ४.बनिया ४.सिं ,५.मू ४.मुनंनकर्मी १४.नापित २४.ख्वाउजु ३४.न्याछ्यो
५.वन १५.विस्यत २५.ग्वंगः ३५.मास्के ४५.नेवाः ५५.ख्ये ६५.सिङख्वा ७५.पांयवजी ५.शिलाकार ६.प्रजापति ५.रञ्जिकार १५.कपाली २५.मानन्धर ३५.गोर्खाली
६.मुल्मी १६.प्रधान २६. साहि ३६.वांला ४६.चिपालु ५६.लाखे ६६.ध्वाकसिपो ७६.केमिख्य ६.स्थापित ७.अवाःल ६.राजोपाध्याय १६.तमोट २६.चित्रकार ३६.लाकौल
७.छुच्चुं १७.कसाछें २७.कसु ३७.तुकं ४७.सिवलों ५७.नेकु ६७.प्रधानाङ्ग ७७.धौभडेल ७.सिख्राकार ८.ग्वाला ७.ब्यञ्जनकार १७.शाही २७.कारंंजित ३७.लाखे
८.ख्याउं १८.सुल्प्या २८.मुस्या ३८.दुवा ४८.काउले ५८.सिंह ६८.राजभण्डारी ७८.सिङक्यो ८.सिन्दुराकार  ९.काबुजा ८.नगरकोटी १८.देउला २८.बलामी ३८.चक्रधर
९.जासि १९.न्याछ्यों २९.पाउंछा ३९.वोके ४९.छेन ५९.साखः ६९.कर्माचार्य ७९.लायलव ९.सेलालिक १०.लावत ९.ताण्डुकार १९.बनिया २९.उलक ३९.साहूखल
१०.श्रेष्ठ २०.मलेकू ३०.काकः ४०.वासिं ५०.मल्टा ६०.ढुसि ७०.राजवंशी     ११.पहि(पहरी) १०.गुरुवाचार्य २०.माली ३०.बिजूक्छे