मिसा मस्तय्गु नां                   अर्थ

१.अनला                    ने.सं. कथं अधिक मास, मनमास      
२.अन्हिला                 अन्यायेगु ज्या 
३.अज:मिखा             अज:उलात:गु मिखा 
४.अमेली                   संसोधन, हनावना
५.अलना                  :?
६.अलख                    जोगीतसें फीगु ग:तां मदुगु कुर्ता लं 
७.इता                        दक्षिण,पारी,उखे 
८.इता                       मत च्याकेत चिकनय् बुलात:गु का 
९.इना                       गणेद्य:
१०.इलां                     द्यो:याफुसय् प्यनीगु प्यकुंलागु काप:
११.उफोस्वां               छ्ताजि नस्वा:गु स्वाँ
१२.उलुपा                   अज:
१३.ओन्ता                  पूर्व
१४.कछाला                 ने.सं.कथंया न्हापांगु ला
१५.कयो                     वाताचा,खोल्चा
१६.कन्था                   ग:प:या तिसा
१७.कसला                  चतं
१८.किकिंपा                द्यो:या छ्यनय् मतुकय् च्वंगु तिसा
१९.किपला                 किच:, छायाँ 
२०.किपा                    तस्बीर
२१.किपालु                 छायाँ 
२२.कुचिला                 छ्ताजि बिखालु जडिबुटी
२३.क्वमालि               विनम्रता
२४.क्वमिल                विनम्रता
२५.खिमिला               कृष्णपक्ष 
२६.गातिला                बसुन्धरा ब्रत च्वनेगु तृतिया तिथि
२७.ग्यानथकुं              गुनकेशरी स्वाँ 
२८.चकना                   ख्वा: चकंम्ह, चंचलम्ह मिसा 
२९.चकलि                  पिचाये थानात:गु थल 
३०.चतुलि                  छताजि स्वाँया नां 
३१.चपुलि                   घाँय् नापं दुगु चापांय् 
३२.चलंचा                   गोरेटो लं 
३३.चस्वाँ                    चमेली स्वाँ 
३४.चिरिमै                  चिधिक:म्ह केंहेचा
३५.चुलिंचा                  चमे, रुद्रघण्टी 
३६.चिलि                    ग्वंगस्या चुलि
३७.चुलिं                     ग्वंगस् वा झंगस्या छेनय् ला ,अंकुर ,पालुवा   
३८.च्वाकिं                  चन्तास्लास्म्ह मिसा 
३९.छाय्पा                  समास्, श्रृंगार
४०.जला                     ज्योति, प्रकाश ,मिया जस्
४१.जिउता:                 अजम्बरी 
४२.जिस्वां                  चमेली स्वाँ
४३.जुलु                      तस्खास् लाथें झुलुझुलु छुलुचुलु सनिगु पह
४४.जोली                    ज्वस्, जोडी 
४५.झतना                   बिद्रोह
४६.झ्वाता                  सालिक, प्रतिमा 
४७.झ्वाला                   झ्वास्लस्, झरना, क्वब्वास् ल
४८.तकुस्वां                 लालीगुराँस
४९.तछला                   ने.सं.कथं च्यागूगु ला
५०.तय्जु                    आकाझाकां खंकीगु 
५१.तातुना                  उदेश्य, लक्ष्य
५२.तसुना                   लक्ष
५३.तिकुलि                 छता जातया की
५४.तिमिला                चन्द्रमा
५५.तिलिकता             छताजि स्वाँ    
५६.तिसा                    तिलहिल,आभूषण 
५७.तुम्ला                   तिमिला,चन्द्रमा 
५८.तेल्ला:                  स्थिगु मिखा  
५९.थकुं                       रु
६०.थिंला                    ने.सं.कथंया निगूगु ला
६१.थिता                    वारी,थुखे
६२.दिल्ला                  ने।सं।कथंया गुगूगु ला 
६३.दुतिना                  दर्ता,प्रवेश 
६४.देजला                   देय् चास्हुलेगु जात्रा
६५.धवव:स्वाँ              पितृयात छायेत मास्गु स्वां 
६६.धालेपति               छताजि स्वांया नां 
६७.न:लास्वां             तछो कनि पिनास् मोहनी बलय् होइगु म्हसुगु स्वां
६८.न:लि                   नच्चाम्ह, न्हुम्ह, क्यातुम्ह
६८.नाकेचिता              साक्कभिंक्क ज्वरे यानास् नकीम्ह भुतुसुवास्
६९.नकिं                     नेतृ, निर्देशिका 
७०.नगुमा                   पत्र,क्यालेन्डर 
७१.नग्ति                   तारा,नगु
७२.नति                     तारा,नगु
७३.नमिला                 चन्द्रमा 
७४.नसंचा                  प्रभात 
७५.नसति                  नसंचा
७६.नसला                  म्ह शुद्ध यायेत कायेगु नीलस्
७७.नस्वा:                   सुगन्ध,बास
७८.नसना                  प्रभात,नसंचा
७९.निता                    निताजि प्रकारया
८०.निपा                    निगू पचाचिंगु पतिचिंगु बस्तु 
८१.निस्ता                 गुजारा,प्रतिपाल    
८२.न्हसला                पल्पसा,ल्हाप्सा,चट्याङ्ग 
८३.पंलासु                  सुथस्या ह्याउंगु जस्
८४.पलिना                 छगु पक्ष्यलीगु ज्या
८५.पलिभस               पल्पसा,न्हसला
८६.पलिमा                 बाजंया छगु ताल
८७.पलिसा                 सत्ता,भर्ना 
८८.पलिमसि              पल्पसा
८९.पलिस्था               स्थापना,प्रतिष्ठा,निस्वना
९०.पलेस्वां                 कमलस्वां
९१.पल्पसा                 न्हसला,चट्यांग
९२.पसंगा                   अमु,तराजु
९२.पसता                   इहिपास्थें तस्जिगु भ्वय्
९३.पसूका                   न्याताजी रंगया क हिनातस्गु पाँच सुत्र का
९४.पामिला                 पूर्ण चन्द्रमा 
९५.पलिजा                  छताजिस्वां
९६.पासा                     साथी 
९७.पिजा                     फिंज,ब्वाँईया 
९८.पिचु                      सम्म चुलुसे याच्चुसे च्वंगु
९९.पिला                     चिगोगु सन्हुचा
१००.पुनबि                  पूण्वयती 
१०१.पुनिसा                पुन्ही 
१०२.पुमिला                पामिला,पूर्ण चन्द्रमा 
१०३.पोहेला                 ने।सं।कथंया स्वंगूगु ला
१०४.बछ्ला                  ने।सं। कथंया न्हेगूगु ला,बछ्ला माजु ९द्दयस्०
१०५.बांला:                   येपुसे, हिसिदुम्ह 
१०६.बिजकनी              मिस्तये न्हायपंया तिसा 
१०७.बिबिलि                न्हायपनय् तिगु तिसा 
१०८.बिबुली                 न्हायपनय् तिगु तिसा
१०९.बुसा                     चिकं,ब्वीगु मलम वा तीसा 
११०.ब्वला                   सत्ता, बदला,पलसा
१११.ब्वलासा               बदला
११२.ब्वसा                   ब्वयेगु बस्तु
११३.ब्यांचुली               सुथन्हांपा हालीगु नेवास्मेय संगीत 
११४.ब्वाला                  दासि वयेगुवा ह्वानाक्क च्याइगु पह
११५.भलसा                 भरोसा,आधार 
११६.भालपा                 वास् चायेगु,सम्झेज्वीगु
११७.भिन्तुना              शुभकामना 
११८.मतजला              मतया ज्वाला, जस्
११९.मतिना                 प्रेम,पिरति
१२०.मनमैजु               भगवती द्द्योया छगु नां
१२१.मंतुना                 मन्तब्य,मनोकामना
१२२.मरुस्वां               छाताजी स्वांया नां 
१२३.मिलिस्वां            छाताजी स्वांया नां
१२४.मिखा                  नयन,लोचन,दृष्टि 
१२५.मिजला               मियागु जस्,ज्वाला 
१२६.मिब्वाला             मिया ज्वाला, राप 
१२७.मिलखा               मिखा 
१२८.मिला                   चन्द्रमा 
१२९.मिलि                  साहिली, दथुइच्वम्ह
१३०.मुखु                    कोपिला,होयत्यंगु स्वाँ
१३१.मुखुलि                कोपिला,होयत्यंगु स्वाँ
१३२.मुलुपा                 मुलुबति थ्यानास् माथवंक फ्यतुयेगु आसन,थाय
१३३.मुसुका:               न्हीलासु पिदंगु ख्वास् 
१३४.मुकुन्दा               सुकुन्दा थें ज्यास्गु आरति यायेगु मत 
१३५.मुना                    संकलन,संग्रह 
१३६.मेखला                जनी
१३७.मेतसि                मेवा 
१३८.मैरानी                 मैयारानी 
१३९.मैलानी                मैयारानी
१४०.मैजु                     मयजु
१४१.मैजुलानी             मयजुरानी
१४२.मोहनी                 मन मोहित ज्वीगु, छागु इयास्धंगु नखस्
१४३.म्हिब:सा            न्ह्यबस्सा
१४४.यता                    दक्षिण
१४५.यति                    सास्गुती,यास्गु मूवगु
१४६.यन्ता                  उत्तर 
१४७.यौमता                यैयास्जत्राबलय्  हैगु मत,बौमत
१४८.याचुना                याच्चुगु,सफागु
१४९.यिता                  दक्षिण
१५०.येचा                   यौन
१५१.योता                  पश्चिय
१५२.रंजना                  दकलय् बांलास्गु कलात्मक ढंगया छता नेवास् लिपिया नां 
१५३.रमिला                तिमिला 
१५४.रसता                  लसता,हर्ष,खुशी
१५५.रस्मिला             चन्द्रमाया,रश्मी 
१५६.राजमति             अतिकं बांलास्म्ह ऐतिहासिक छम्ह मिसा पात्र 
१५७.रिचु                    ?
१५८.रिजु                    ?
१५९.रुजना                 ?
१६०.रुजला                 ?
१६१.रुबिनी                 लुम्बिनी 
१६२.लुँजला                 लुँयागु  रंगथेगु जस् 
१६३.लजना                 मछास्म्ह
१६४.लजुना                 मछास्म्ह
१६५.ललिचा                क्वाति दायके बले मूनाप ह्वायेगु छता जडिबुटी घाँय्
१६६.लयता                  खुशी, हर्ष
१६७.लसकुस               स्वागतम्
१६८.लसता                 हर्ष, खुशीयाली
१६९.लासना                कला,रस 
१७०.लसां                    जल्ल,ज्वाला थीकेगु ज्याभ
१७१.लहना                  सभ्यता
१७२.लापा                    पुतली,लावस् मरि
१७३.लचना                   सोहमत,शोभियत, हनाबनां जस्गु नाईक खँल्हाये सस्म्ह
१७४.लायलामा             कपं,लस्स,इन्द्रधनुष 
१७५.लिजला                प्रतिबिम्बित जस्,प्रकाश
१७६.लिबला                 मस्त ग्याइगु अबस्था,पहस्
१७७.लिसा                   तनेगु,सयेगु,हाकनं तयेगु 
१७८.लुँची                     लुँयागु सिन्हस्
१७९.लुँचु                      लुँयागु  धू
१८०.लुँति                      लुँयागु सिन्हस्
१८१.लुँपौ                      ९तता०लुँ सियातस्गु पौ
१८२.लुँस्वां                    लुँयगु दयाकतास्गु स्वां
१८३.लुचु                       लुचुक्क ल्होनेगु पहस्
१८४.लुदना                    सन्तोष,सन्तुष्टि 
१८५.लुधना                    सन्तोष,सन्तुष्टि
१८६.लुपा                       उपलब्धि, फाइदा 
१८७.लुमना                    स्मृति, संस्मरण, सम्झना ,लुमनीगु पहस्
१८८.लुमिना                    स्मृति, संस्मरण, सम्झना ,लुमनीगु पहस्
१८९.लुमन्ति                  स्मृति, सम्झना
१९०.लुजला                   लूगू जस्
२००.लूमिला                   नकतिनी लूगु तिमिला 
२०१.ल्हाप्सा                   ल्हाब्सा पल्पसा,न्हसला
२०२.  वँचुमिला               वँचुगु रंगया मिला
२०३.  वंजला                   इहिपास्या जयस्क्वचाय्का थस् इष्टदेवता पूज्यास्वनेगु ज्यास
२०४.  वनेमा                   न्ह्यज्या वनीम्ह
२०५.वासा                       बुँ ज्वोतय् याइमह बैल,दोहँ,वासा वाइम्ह द्वहं
२०६.श्रीमिला                  चन्द्रमा 
२०७.सतिसा:                छता सिमाया नां,सतिसाल 
२०८.समा                       श्रृंगार,छायपा
२०९.समिलु                    भमचा नापं वनिम्ह पासा 
२१०.समीस्वां                  छताजी स्वाँया नां 
२११.सरासु                      सब्बू चान्ह्य पिहांवस्गु छुं संगु चिसकं वास्गु सस्
२१२.ससु                         सरस्वती माजु
२१३.ससुधा                     द्वस्छिधास्लस्,सहस्र धारा लस्
२१४.सावा                        हलो थुसां सयकेगु ज्या
२१५.सिचु                       शीतल,ख्वाँउ धा:गु फय,ख्वाउं फसं तान्व:गु लंकीगु पह:
२१६.सितला                   कैव:गु लायका बीम्ह छम्ह देवीया नां 
२१७.सितु                       शुद्द्गु घांय, दुबो 
२१८.सिन्ह:पता             सिंन्ह:तियात:म्ह मैजु
२१९.सिरपा                    पुरस्कार 
२२०.सिरसा                   छताजी सिमाया नां 
२२१.सिरिमाया(तता)     श्रीमती
२२२.सिलु                      गोसाइँकुण्ड
२२३.सिल्ला                   ने।सं। कथंया प्यंगूगु ल
२२४.सिसा                     छताजी धातु वा चट्टान 
२२५.सीस्वां                    सी ९मैन,झौ०यगु स्वाँ
२२५.सुजला                    रु
२२६.सुजुला                    रु
२२७.सुता                       ईही,बरे छुइबलेक क्वखायकीगु तिसा 
२२८.सुति                       सुपांय्नयास् वास्गुस्लस्,खासुती,शीत लस्
२२९.सुमति                    भिंगु मति ९मन० दुम्ह मनू
२३०.सुमना                    भिंगु मति ९मन० दुम्ह मनू
२३१.सुमलि                   पुजा ज्वलं तयेगु धकि
२३२.सुमा                      इतास् वायेगु ज्वलं दुगु थल
२३३.सुमि                      चम्चा पायधंगु धव:चा
२३४.सुमिना                  रु
२३५.सुमिला                  चन्द्रमा 
२३६.सुलचन                  चस्मा, सुलचं
२३६.स्वन्ति                   स्वन्हु, तिथि,तिहार 
२३७.हनावना                  आदर,सम्मान,सत्कार
२३८.हलिमलि              सकीमना पुन्ही खुन्हु द्द्यो:या न्ह्य:ने ब्वइत:गु थीथी कथंया सियात:गु बुबया                                         बुट्टा
२३९.हसना                    सूचं,बेस्यास्वाँ
२४०.हामा                      अभिभावक,नाइके 
२४१.हिसि                     नासलं ल्यूम्ह बांलास्म्ह 
२४२.हावलसा                पल्पसा,न्हसला
२४३.हिसिला                 नासलं ल्यूम्ह बांला:म्ह
२४५.हिसू                      परिबर्तन 
२४६.हेराथाकु                 रु
२४७.ह्याउँबाला             ह्याउँगु कोखा
२४८.ह्यूपा                    क्रान्ति,परिबर्तन, बिप्लबी

 मिजं मस्तय्गु  नां                        अर्थ

 
 
१.अगिंमथ:                  न्ह्याबलें मि च्याना च्वनिगु यलया छगू थाय्
२.अघौ                         अबेला, कुबेला 
३.अनि                         नमस्कार, अन्याये
४.अज:                         उलुपा 
५.अजल                       उलुप
६.अजू                          आश्चर्य
७.अमू                           तराजु,लनेगु ज्याभ:
८.अरा                           दाइ
९.अलख                       अल:
१०.अपसं                      ब्रत 
११.आखे                       अक्षता
१२.आजु(आज्जु)           उद्देश्य,तातुना
१३.आल                        सर्ग, आकाश 
१४.आपुलु                      उत्सुकता 
१५.आसामरु                  आशा मदुम्ह,मयाइम्ह
१६.इकन                        यक्व,आपा:
१७.इनाप                        अनुरोध 
१८.इल                           समय,ई
१९.उजं                           आदेश,हुकुम 
२०.उजन                        आदेश,हुकुम
२१.उत                           द्द्वचिगु सुपांय
२२.उल:                          न्हिपताहा: नगु, उल्का 
२३.उफोपले                     छताजि नस्वाइगु स्वाँ
२४.ओम्स                       भालु,माक:धुं
२५.कपं                           इन्द्रधनुष, लायलामा
२६.किच:                        गाज:, छायाँ
२७.किकिंपा                    द्द्य:या छ्यनय् च्वंगु तिसा
२८.कुचु                          पीसे उलुउलु मिनीगु पह:,
२९.किसली                    द्दैत छाइगु ग्वय् व जाकि दुगु सलि 
३०.कुलां                        क्षितिज,बँ व आल: स्वा:गु खनीगु तापाक खने दैगु थाय्
३१.कुलि                        मितेरी,पासा 
३२.कुलिस                     ?
३३.क्वा:ज:                    तापक्रम, तापमान 
३४.क्वाथ                      किल्ला,गढ
३५.क्वातु                      दुग्य:गु, स्यल्ला:गु
३६.खसु                        कुहिरो,हुस्सू 
३७.ख्यलु                      म्हपुजाय् च्याकीगु ख्वा: धुच्छिगु इता:
३८.ख्वसु                      सुपांय्
३९.गजुल                     देग:या दकले च्वयया च्वका, गजुर 
४०.गसि                       गयेगु थाय्,लहरा
४१.गाज:                      किच:, किपालु, हंगाबिंगा दुगु मा 
४२.गुँसिँ                       सिमाया लहरा,जंगली घाँय् 
४३.गुनू                         सुकुचिंगु फकंया दं
४४.गुलु                         ग्वला:गु अय्ला: मुनीगु चा थल 
४५.गुलुभा:                     गुँच्वका  
४६.ग्यसु                       वजन,तौल 
४७.ग्वयस्वां                  मखमली स्वाँ
४८.घलि                        घण्टा वा ४४ मिनेट 
४९.घ:मा:                      स्टेरिंग,ह्याण्डिल
५०.घुलु                         किसान,ज्यापू
५१.चकं                         चकंगु थाय्, न्हिलाख्वा 
५२.चन्ता:                     चंचलम्ह,चन्ता:ला:म्ह
५३.चलं                         छ्म्हजक न्यासि वनेज्यूगु लं
५४.चाइ                         चाकुगु माकुगु छताबेस
५५.चिउता:                    वास्ता,सरोकार 
५६.चिपालु                     श्रेष्ठतये छगू थर 
५७.चिमू                        सन्ह:थल
५८.चीभा:                      चैत्य
५८.च्वापु                       हिउँ, बरफ 
५९.छायें                        द्द्य:या तिसा
६०.छुमां                        संकेत 
६१.ज:                           ज्योति,प्रकाश 
६२.ज:ति                       सदस्य 
६३.ज:मू                        जपमाला
६४.ज:सि                       सिजा:या खासि
६५.ज:लु                        लुगु ज:
६६.जति                        ज्योति 
६७.जूजं                         हामू,हुलाकी,भोय् धा: वनिम्ह मनू
६८.जुजु                         राजा 
६९.ज्यान                      प्राण
७०.झीराजा                    जुजु 
७१.झुमि                        गुँइच्वनीपिं आदीबासी
७२.झ्यामि                     स्वयंसेवक, ग्वाहालिमि
७३.झ्वाता                      सालिक, प्रतिमा 
७४.तबन                        ?
७५.तपन                        दुगुली हानं तनेगु ज्या
७६.तिकु                         तिरख्खर
७७.तीब:                         टेवा,ग्वाहालि,भलसा 
७८.तिलहिल                  तिसा,आभूषण 
७९.तुंपु                           धारणा
८०.तुइमिल                    तुयूगु मिला
८१.तुतुमान                    दुरुथें तुयूम्ह
८२.तुयू                           तुइसे च्वंगु उ (रंग)
८३.तूज:                          पह:
८४.थकू                           क्षेत्रिय जातय् दकलय् च्वय्या वर्ग, थकुरी, ठाकुर 
८५.थनि                          थौं, आ:
८६.थायभु                       तत:धंगु भ्वजय् छ्यलीगु कंय्भु
८७.थिचिल                     उखेथुके
८८.थीमत                       आप:ज:दुगु थीगु मत 
८९.थुलुवा                       सिरपा,ईनाम्
९०.दबुलि                       मन्च
९१.दसु                           उदाहरण 
९२.दाति                         माहिला
९३.दिकु                          बिसौनी,स्टेशन
९४.दिपु                           दीगु थाय्, बिसौनी
९५.दुकुलु                        पुष्ट चिंगु, जा:गु 
९६.दुनुग:                        हृदय दुने 
९७.देछा                          उपहार 
९८.देब:                           द्द्य:नेया ब:, पौ
९९.धाकु                          त:ग्व:फय्
१००.धुकुमान                  कौतुहल 
१०१.धुँजु                         धुँथें बहादुर म्ह
१०२.धुनू                         .बुल्लुसेच्वंगु खसु, तुवाँलो
१०३.धुस:                         रसायनविद्, धुलय् ल्वाक्ज्या:गु लुं लिकाये स:म्ह
१०४.नगु                          तारा 
१०५.नचु                          मिहिन, धुथें मिहिन 
१०५.नबि                         ऊनं थानात:गु काप 
१०६.नबु                          ऊनं थानात:गु काप
१०७.नमि                        ह्यांगु निभा: त्व:गु सर्ग:
१०८.नसं                         सर्ग:
१०९.नाय:                       अध्यक्ष, नाइके, नेता 
११०.नायू                       कमोलो,कलिलो 
१११.नास:                       नासलं लीगु, कलंजा:गु हिसि दुगु 
११२.निपु                        निगू हाक:गु बस्तु 
११३.निभा:                     सुर्द्दय:या क्वा: गु लुमुगु ज:
११४.निप                        शुद्द,पबित्रगु 
११५.निल:                      शुद्द,पबित्रगु नीगु ल:
११६.नुग:                        हृदय,मुटु 
११७.नुगल                      हृदय,मुटु
११८.नेवा:                       नेपा:या स्वनिगलय् च्वनिपि प्रमुख जाति
११९.न्हिलु                     न्हिसुदंगु ख्वा:
१२०.न्हू                         नूतन,नबिन 
१२१.न्हुच्छे                    न्हूगु छें
१२२.न्हूज:                     न्हूगु ज:
१२३.न्ह्यलु                   अग्रज,अगुवा, नेता,छुं नं ज्या यायेत लिमचिलीम्ह
१२४.न्ह्यज्या:               न्ह्य:ने वनीम्ह
१२५.न्ह्यलुवा:               अग्रज,लं क्यनीम्ह पथप्रदर्शक
१२६.न्हिलासु                 मुस्कान, हँसिलो 
१२७.न्ह्यू                       मुस्कान, हँसिलो
१२८.न्ह्यैपु                     यैपुगु ,य:गु 
१२९.न्वकू                       उपाध्यक्ष्
१३०.पलेह:                      पलेस्वांया ह:
१३१.पामल:                    प जय:क वैगु मल:
१३२.पिकापू                    गुथिया नियम सफू
१३३.पिचु                        सम्मच्वंगु यच्चुसे चुलुगु 
१३४.पिवा:(पिवाल)          पाले,चौकिदार
१३५.पुता                         थ:म्ह ब्वीकाम्हमच काय् वा म्ह्याय् 
१३६.पौभा:                       ख्वातुगु कापतय् च्वैत:गु परम्परागत चित्र 
१३७.फुजु                         ज्यू धैगु अर्थ
१३८.बाथ:                        चलाखम्ह,न्हीकीम्ह, बिदूषक 
१३९.बिजं                        समापन,बिसर्जन 
१४०.बिकृति                    चान्ह्य चा:हिलीपिं प्रहरी, बेखाध्वं 
१४१.बीनिभा:                  बीत्यंगु ह्याउँगु निभा:
१४२.बुलु                         क:,स्य:, क्वें वल तया: दय्कात:गु भ्वय्या छता क्वा:
१४३.बेखा                        बिकु ध्वं, आपा मस्त सिधुंका: म्वा:म्ह मचा
१४४.ब्वायसु                    विशेषण 
१४५.भ:जु                        भट्ट ब्राम्हण
१४६.भाजु                        भलादमी,श्रीमान,श्री 
१४७.भाबा                        मचाभासां द्दयो
१४८.भिंकाजी                   भिंम्ह, भिं तुनीम्ह मनू
१४९.भिंख्वा:                    भिंम्ह मनूया ख्वा:लसि व:म्ह मनू
१५०.भिंपू                         मुगा,छताजि रत्न 
१५१.भुखा                        लौका,तुम्बा 
१५२.भुजु                         श्रेष्ठ जातिया छगू थर
१५३.भुखाय्                     भूकम्प 
१५४.भुज्या:                     संरक्षक
१५५.भुंला                        जादुगर
१५६.भुलु                         छम्ह देवीया नां,सुपतली 
१५७.मचाकाजी                चिधिक:म्ह काययात माया स:तीगु पह:
१५८.मतज:                     मतया ज:
१५९.मतुक                      श्रीपेच,मुख, तपुलि
१६०.मति                        मन,दिल 
१६१.मन                         दिल,हृदय
१६२.मनू                         मान्छे,मानब,व्यक्ति 
१६३.मन्द:                      मण्डल,मण्डप 
१६४.मल:                       बज्र,ड्रागन,चत्यांङ्ग 
१६५.मलख                     बज्र,ड्रागन,चत्यांङ्ग
१६६.महाजु                     सिपाही 
१६७.मिज:                      मियागु ज:
१६८.मिचू                       अग:भू
१६९.मित्चु                     अग:भू
१७०.मित्सि                   दांख, अंगूर
१७१.मिमल:                  मि जया: क: वैगु मल:
१७२.मिलालू                  लूगु तिमिला 
१७३.मुस्या:                   चिलाख,चिराग 
१७४.मिज:                     मिया राप,ज्वाला 
१७५.मूज:                      म्हया कवा;ज:, मूल दूज:,कार्यकारी सदस्य 
१७६.मूति                      यति,स:गु भिंगु थ्वं
१७७.मूस:                      पिजाकंगु,ब्वाँईया वा:गु अय्ला:
१७८.मुस्वाँ                    बुगद्द्योयात छाइगु नस्वा:गु स्वाँ
१७९.म्हगस                  सपना 
१८०.यचु                       निर्मल,कंचन
१८१.यजु(यज्जु)            य:म्हेसित सतीगु खंग्व:
१८२.यज्य                     थ य:म्हेसित माया स:तीगु खंग्व:
१८३.यमि                      येंय् च्वम्ह मनू
१८४.यमु                       हल्कागु, याउँगु
१८५.यर                        प्रिय,य:म्ह
१८६.यरंङ्ग                   शोभायमान, तसकं बांला:गु
१८७.यरे                        प्रिय,य:म्ह 
१८८.यलु                       यलम्बर 
१८९.यांलचं                   दूरबीन,टेलिस्कोप
१९०.यांलु                      तापकं खनीगु दृष्य
१९१.यैपु                        न्ह्यैपुगु ,य:गु
१९२.लुँगजू                    लुँयागु गजू
१९३.लुँज:                      लुँयागु थें म्हासुगु ज:
१९४.लुँजुवा:                   पथिक,लँयज्वीम्ह मनू 
१९५.लकस                    बाताबरण,पर्यावरण 
१८६.लबु                       छाल, किसिदम्ब:, तरङ्ग
१८७.लसं                      लय्, ताल  
१८८.लसन                     सभ्य 
१८९.ल:सा:                     कपं, लायलामा 
१९०.लांफ्व:                    छायेपिगु ज्या
१९१.लायकू                    राजदरवार 
१९२.लासर                    ज्वाल्लां थीकेगु मेशीन
१९३.लिच:                      दोपं, अवगाल, अजय्
१९४.लिचू                       येंया घ:चा 
१९५.लिज:                      प्रतिबिम्ब ज:,प्रकाश 
१९६.लिब:                       लिधंसा,ल्यूने बिगु बह:
१९७.लिबि                       पार्क, छेया ज:ख:च्वंगु चंकगु ख्य:,थाय्
१९८.लसवा:                     परिणाम,लिच्व:
१९९.लिसं                        रसायन बस्तु,स्वायेगु बस्तु 
२००.लिस:                       प्रतिध्वनि,जवाफ 
२०१.लुँज:                        सुनौला, प्रकाश, सुर्द्दयो: या ज:
२०२.लुँझ्या:                     लुँया सियात:गु झ्या:
२०३.लुँनिभा:                   सुर्द्द्यो: ल्वीगु व वीगु इलयया म्हासुगु सुर्द्द्यो:या ज:
२०४.लुँपले                       लुँयागु  पलेस्वाँ
२०५.लुँपु                          न्येता:या गा:,डिम्पल 
२०६.लुँबुँ                          लुँथें म्हासुगु तूमायागु बुँहो:गु स्वाँ
२०७.लुभा                        सुर्द्द्य:, लुयागु रंगया सुर्द्द्यो: या ज:
२०८.लुछु                         छताजि लाया प्रकारया नां 
२०९.लुल्बु                       प्वालाप्वालां थिगु थीकेगु ल्वहँ
२१०.लुदन                       सन्तोष,सन्तुष्टि 
२११.लुधन                       सन्तोष,सन्तुष्टि
२१२.लुपा:                        उपलब्धि, फाइदा 
२१३.लुपु                          धतुरया पु, न्येता:गा:
२१४.लुमन                       स्मरण,सम्झना 
२१५.लुमिन                      ?
२१६.लुभु                          लुँयागु भु ,डेमा
२१७.लुमु                          तान्व:नं चिकुनं मजूगु अवस्था
२१८.लूज:                        नकतिनि लूगु ज:
२१९.लुनिभा:                   नकतिनि लूगु निभा:
२२०.लूस:                        नकतिनि तायदुगु स:
२२१.वासिं भाजु              हारति माताया मचा
२२२.सँझ्या:                    कलात्मक बुट्टा कियात:गु सिँयागु झ्या:
२२३.सँय्जु                      सँय् भाजु 
२२४.सगं                        सगुन,भिंगु ज्याय् बिगु धौ ख्यें सगं 
२२५.सनिल                    सन्ध्या ई
२२६.सलिल                    म्ह,शरीर
२२७.सर्ग:                        आल,आकास 
२२८.सर्ज्यान्त                 दुरुस्ट,      गथे ख: अथे हे 
२२९.सहलह                    समझदारी,सहमति 
२३०.सिंच                        सिँउदो,छ्येनत् सँ निखे निब्व सी द्यकीगु ध्व:
२३१.सिन्ह:                     टिका 
२३२.सिन्ह:मू                   सिंन्ह:थल
२३३.सिरिमन्द:               श्रीमन्डप 
२३४.सिरिमान(दाजु)        श्रीमान् दाई
२३५.सुचु                          यचु 
२३६.सुजु                         ?
 
 

ताजा अपडेट

भक्तपुर ≫ बोडे | ठिमी

काठमाडौं ≫ जमल

ललितपुर ≫ पाटन

    

संरक्षक
नाम:
फोन:

संयोजक 
नाम:
फोन:

संयोजक
नाम:
फोन:

सम्पादक
नाम:
फोन:

 

 
स्यस्यःसमाज               उदाय समाज ज्यापु समाज मेमेगु समाज      
१.जोशी ११.आचाजु २१.मल्ल ३१.दुगु ४१.फसि ५१.लाभाछा ६१.किसिमाक ७१.जाकिसो १.कसाः १.महर्जन १.बज्राचार्य ११.नकर्मी २१.मधिकर्मी ३१.धौबन्जा
२.पःमा १२.भंडेल २२. कल्हे ३२.वैद्य ४२.डोंफैं ५२.अमात्य ६२.कराङकुरुङ ७२.माथेमा २.ताम्राकार २.डंगोल २.राजकर्णिकार १२.हाडा २२.मुनिकार ३२.भुजु
३.भनि १३.कचिङ २३.भौ ३३.भुजिं ४३.महाभू ५३.टट्टु ६३.खाखिपुच ७३.कायस्थ ३.तुलाधर ३.सुवाल ३.बासुकला १३.शाक्य २३राजवंशी ३३.धाख्वा
४.खोसीं १४.डौंचंख २४. चाकु ३४.मिखुं ४४.वकूला ५४.शैजु ६४.नेपाखाचा ७४.बजिमय ४.बनिया ४.सिं ,५.मू ४.मुनंनकर्मी १४.नापित २४.ख्वाउजु ३४.न्याछ्यो
५.वन १५.विस्यत २५.ग्वंगः ३५.मास्के ४५.नेवाः ५५.ख्ये ६५.सिङख्वा ७५.पांयवजी ५.शिलाकार ६.प्रजापति ५.रञ्जिकार १५.कपाली २५.मानन्धर ३५.गोर्खाली
६.मुल्मी १६.प्रधान २६. साहि ३६.वांला ४६.चिपालु ५६.लाखे ६६.ध्वाकसिपो ७६.केमिख्य ६.स्थापित ७.अवाःल ६.राजोपाध्याय १६.तमोट २६.चित्रकार ३६.लाकौल
७.छुच्चुं १७.कसाछें २७.कसु ३७.तुकं ४७.सिवलों ५७.नेकु ६७.प्रधानाङ्ग ७७.धौभडेल ७.सिख्राकार ८.ग्वाला ७.ब्यञ्जनकार १७.शाही २७.कारंंजित ३७.लाखे
८.ख्याउं १८.सुल्प्या २८.मुस्या ३८.दुवा ४८.काउले ५८.सिंह ६८.राजभण्डारी ७८.सिङक्यो ८.सिन्दुराकार  ९.काबुजा ८.नगरकोटी १८.देउला २८.बलामी ३८.चक्रधर
९.जासि १९.न्याछ्यों २९.पाउंछा ३९.वोके ४९.छेन ५९.साखः ६९.कर्माचार्य ७९.लायलव ९.सेलालिक १०.लावत ९.ताण्डुकार १९.बनिया २९.उलक ३९.साहूखल
१०.श्रेष्ठ २०.मलेकू ३०.काकः ४०.वासिं ५०.मल्टा ६०.ढुसि ७०.राजवंशी     ११.पहि(पहरी) १०.गुरुवाचार्य २०.माली ३०.बिजूक्छे